×

0850 555 555

Po:8.00 - 18.00
Ut:8.00 - 18.00
St:8.00 - 18.00
Št:8.00 - 18.00
Pia:8.00 - 18.00

Časté otázky

Aké je zameranie spoločnosti Genertel?

Genertel úspešne pôsobí na slovenskom trhu poistenia automobilov od roku 2010. Od 31.12.2014 funguje na Slovensku pod názvom Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel.

Zameriavame sa na ponuku poistenia cez internet alebo telefón, vďaka čomu naši klienti nemusia navštevovať pobočky a všetko vybavia z pohodlia domova.

V súčasnosti Genertel poskytuje tieto produkty:

Čo je povinné zmluvné poistenie – PZP?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) je stanovené Zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími zákonmi a vyhláškami. Vodič, ktorý zapríčiní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, nesie zodpovednosť za všetky vzniknuté škody, a je takisto povinný poškodeným tretím stranám tieto škody nahradiť.

Čo je miniHavarijné poistenie?

MiniHavarijné poistenie je produkt s 0% spoluúčasťou a garantovaným krytím až do 1000 €. Poistenie pokrýva škody spôsobené na vašom osobnom motorovom vozidle v prípade vami zavineného stretu (zrážky) s iným vozidlom. Poistenie sa nevzťahuje na udalosti ako napríklad krádež, vandalizmus, živelné pohromy, prirodzené opotrebovanie, nesprávna obsluha, pád telies, stret s inými telesami, osobami, zvieratami, chemickými látkami, atď. MiniHavarijné poistenie si môžete uzatvoriť ako pripoistenie k PZP.

Kto je povinný uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie?

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

Kto nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu?

V rámci Povinného zmluvného poistenia sa prenáša zodpovednosť zo vzniknutej škody z poisteného na poisťovňu, ktorá toto poistenie poskytla. Poisťovňa finančne vyrovná poškodeného.

Čo je kryté povinným zmluvným poistením?

Poisťovňa, v ktorej je škodca poistený, je podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení povinná poškodenému uhradiť:

Kto vykonáva obhliadky v prípade vzniku poistnej udalosti na poistenom motorovom vozidle?

Obhliadky vykonávajú naši technici na mieste a v čase vopred dohodnutom s poškodeným.

Ako dlho platí poistná zmluva PZP?

Povinné zmluvné poistenie je platné od dátumu uzatvorenia poistenia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s minimálnou platnosťou 1 rok od dátumu začiatku poistenia. Poistná zmluva sa môže ukončiť výpoveďou, ktorá je doručená poistníkom poisťovni minimálne 6 týždňov pred výročným dňom.

Čo je výročný deň?

Výročný deň je deň začiatku poistného krytia, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Tento deň nemusí byť zhodný s dátumom uzatvorenia poistenia.

Aká je pokuta za neuzatvorenie povinného zmluvného poistenia?

Obvodný úrad je oprávnený uložiť pokutu každému, kto nerešpektoval nariadenie zákona a v stanovenom termíne si neuzatvoril povinné zmluvné poistenie. Pokuta môže byť uložená až do výšky 3320 €.

Čo treba vedieť o zelenej karte?

Zelená karta (od 1.7.2020 má bielu farbu) je medzinárodné osvedčenie o poistení motorových vozidiel vydané poisťovateľom pre poisteného na potvrdenie o povinnom poistení motorových vozidiel. Aktuálny zoznam štátov, kde je nutné sa preukazovať zelenou kartou nájdete na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Je vhodné, ak u seba máte Zelenú kartu aj v ostatných krajinách, pretože v prípade dopravnej nehody ju od vás bude polícia žiadať.

Slovník pojmov

Prejdite na slovník pojmov

Chat: opýtajte sa