×

0850 555 555

Po:8.00 - 18.00
Ut:8.00 - 18.00
St:8.00 - 18.00
Št:8.00 - 18.00
Pia:8.00 - 18.00

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Generali Poisťovňa, a. s. ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“):


1) Prevádzkovateľom
je spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s., vrátane odštepných závodov Genertel a Európska cestovná poisťovňa, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04, Bratislava, IČO: 35 709 332, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1325/B (ďalej ako „Generali Poisťovňa“ alebo „prevádzkovateľ“).


2) Účely spracúvania


3)
Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa sú:

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.


4) Dotknutá osoba má nasledujúce práva
:

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,

b) právo na opravu,

c) právo na vymazanie,

d) právo na obmedzenie spracúvania,

e) právo namietať proti spracúvaniu,

f) právo na prenosnosť svojich osobných údajov,

g) právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Generali Poisťovni si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade uplatnenia práva na prístup k osobných údajom alebo práva na prenosnosť osobných údajov musí byť podpis dotknutej osoby na písomnej žiadosti úradne overený. Ak má Generali Poisťovňa oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou dotknutej osoby, môže požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti, napr. doloženie žiadosti s úradne overeným podpisom dotknutej osoby.

Chat: opýtajte sa