×

0850 555 555

Po:8.00 - 18.00
Ut:8.00 - 18.00
St:8.00 - 18.00
Št:8.00 - 18.00
Pia:8.00 - 18.00

Zákony o PZP

Prinášame vám základný prehľad všetkých relevantných častí Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov je definovaný v Z.z. č. 381/2001. Zákon hovorí, že povinné zmluvné poistenie (PZP) musíte uzavrieť:

Pre tuzemské vozidlo vzniká povinnosť uzavrieť PZP najneskôr v prvý deň použitia vozidla. V prípade zahraničného vozidla vzniká táto povinnosť pri vstupe na územie Slovenska. § 4 a § 5 tohto zákona definuje Rozsah poistenia zodpovednosti, teda kedy, komu, kým a v akom rozsahu bude škoda uhradená. Poisťovňa je namiesto vás povinná uhradiť vzniknuté škody, ak ste nehodu zapríčinili, pričom ale vy nárok na náhradu vlastných škôd (z PZP) nemáte. Limit poistného plnenia je najvyššia suma, ktorú je poisťovňa povinná vyplatiť pri plnení jednej škodovej udalosti uvedená v poistnej zmluve. Zákon v § 7 definuje minimálnu hranicu na jednu škodovú udalosť, a to vo výške 5 mil. EUR pre škody na zdraví, resp. pri usmrtení, 1 mil. EUR pre škody vzniknuté odcudzením, stratou, poškodením alebo zničením, z ušlého zisku, resp. náklady spojené s právnym zastúpením.

Zánik poistenia zodpovednosti

Príčinou pre zánik PZP je podľa § 9:

Príčiny ukončujú zákonné poistenie s okamžitou platnosťou. Povinnosťou poisteného je poisťovňu bezodkladne o týchto nových faktoch informovať. Zmluvu môžete zrušiť vy alebo poisťovňa po nehodovej udalosti a to do 30 dní odo dňa ohlásenia danej udalosti poisťovni. Dôvodom pre ukončenie poistnej zmluvy je aj nezaplatenie poistného do 30 dní (alebo do inej doby uvedenej v poistnej zmluve) od jeho splatnosti. Po ukončení poistnej zmluvy musíte poisťovni vrátiť Zelenú kartu.

Práva a povinnosti poisteného

Práva a povinnosti poisteného sú vymedzené v § 10 Zákona o PZP. Pri vzniku poistnej udalosti je povinnosťou poisteného ju písomne ohlásiť poisťovni a to:

Táto lehota môže byť predĺžená, musí byť však dopredu definovaná vo všeobecných podmienkach.

Poisťovňu musíte tiež písomne informovať o:

Pri škodovej udalosti musíte na žiadosť poškodeného poskytnúť presné informácie ako:

Poisťovňa je na vašu písomnú žiadosť povinná vydať doklad o škodovom priebehu za celé obdobie poistenia, a to do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Práva a povinnosti poisťovateľa

Zákon jasne špecifikuje nielen vaše práva a povinnosti, ale aj práva a povinnosti poisťovne v § 11. Povinnosťou poisťovne je čo najskôr po uzavretí poistnej zmluvy ju evidovať a vydať potvrdenie o jej uzavretí. Poisťovňa je taktiež povinná vydať Zelenú kartu (od 1.7.2020 v bielej farbe) a tlačivo pre prípad dopravnej nehody. Po skončení zmluvy vám musí poisťovňa do 15 dní vydať doklad o škodovom priebehu PZP. Pri vzniku škodovej udalosti je povinnosťou poisťovne preskúmať rozsah jej povinností v rámci plnenia poistenia a najneskôr do 3 mesiacov:

V prípade, že bolo poistné plnenie uznané, poisťovňa musí uhradiť škodu do 15 dní odo dňa ukončenia prešetrenia alebo doručenia právoplatného rozhodnutia súdu. Ak sa PZP ukončí ešte pred uplynutím poistného obdobia, počas ktorého malo byť alebo bolo poistné zaplatené, poisťovňa má nárok na časť poistného ku dňu, ku ktorému toto poistenie zaniklo. V prípade, že zvyšná suma presiahne 1,66 EUR, poisťovňa vám ju musí vrátiť. To však neplatí v prípade, ak došlo k výpovedi poistnej zmluvy do jedného mesiaca od nahlásenia poistnej udalosti. V takom prípade má poisťovňa právo ponechať si celé poistné. Poisťovňa vás musí aspoň 10 týždňov pred koncom poistného obdobia informovať o:

Existujú však aj prípady, keď si poisťovňa môže od poisteného vyžiadať späť časť alebo celú náhradu škody, a to do 3 rokov od jej vyplatenia. Podľa § 12 Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia sú takýmito prípadmi:

Za poistníka sa považuje osoba, ktorá s poisťovňou uzavrela zmluvu, zatiaľ čo poistený je osoba, na ktorú sa poistenie zodpovednosti vzťahuje. Škodu, ktorá bola poškodenému spôsobená, vypláca poisťovňa tak, ako je to uvedené v § 15 Priamy nárok poškodeného. Poisťovňa musí mať v každom štáte, v ktorom vykonáva svoju poisťovaciu činnosť, likvidačného zástupcu (likvidátor), ktorý túto poisťovňu zastupuje a preskúma oprávnenosť nároku poškodeného na náhradu škody.

Zahraničné motorové vozidlá

Vodiči zahraničných motorových vozidiel musia podľa § 16 hneď po vstupe na územie SR uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú cudzozemským vozidlom, tzv. hraničné poistenie. Takéto poistenie sa uzatvára na celú dobu prevádzky na Slovensku, minimálne však na 15 dní. Hraničné poistenie sa nemusí uzavrieť, ak:

Preukazovanie a kontrola poistenia zodpovednosti

Povinnosťou každého majiteľa vozidla a vodiča je na vyžiadanie preukázať existenciu platného poistenia PZP, tak ako je uvedené v § 17 a 18. (Medzinárodná poisťovacia karta, tzv. „Zelená karta“.) Pokuta vo výške 17 EUR až 3320 EUR bude podľa § 19 uložená každému, kto neuzavrel PZP. Na výzvu príslušného obvodného úradu sú všetci povinní preukázať doklad o poistení zodpovednosti a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia. Obvodný úrad môže uložiť pokutu najneskôr do 2 rokov od dňa, keď sa o tomto porušení dozvedel alebo do 3 rokov od dňa, keď k takémuto porušeniu došlo.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri online finančných službách

Genertel sa pri poskytovaní direct poistenia riadi Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Z.z. 266/2005. Tento zákon definuje a upravuje vzťahy medzi dodávateľom a spotrebiteľom, ktorí uzavreli zmluvu o poskytovaní finančných služieb na diaľku. Za finančnú službu poskytovanú na diaľku sa považuje finančná služba poskytnutá prostredníctvom internetu alebo telefonického rozhovoru. Podľa § 3 tohto zákona smie dodávateľ (poisťovňa) ponúkať svoje služby na diaľku len, ak s tým spotrebiteľ (vy) súhlasil, alebo to výslovne neodmietol, pričom automatické systémy ako telefón alebo fax sa smú používať len s vaším výslovným súhlasom. Ak ste si dané služby nevyžiadali, poisťovňa vám ich smie ponúkať, len ak vám pri tom nevzniknú žiadne finančné náklady. Poisťovňa vám musí ešte pred uzavretím zmluvy poskytnúť presné informácie o:

Rovnako ako pri zmluvách s osobným kontaktom, aj pri zmluve uzavretej na diaľku máte možnosť odstúpenia podľa § tohto osobitného predpisu. Od zmluvy môžete odstúpiť do 14 kalendárnych dní:

Po odstúpení zmluvy však musíte splniť povinnosti plynúce z § 6 Odplata za finančnú službu poskytnutú pred odstúpením od zmluvy na diaľku. Po odstúpení musíte zaplatiť iba za skutočne poskytnuté finančné služby. Ostatné finančné prostriedky sa vám musia vrátiť najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) upravujú aj iné zákony, ako:

Chat: opýtajte sa